เกี่ยวกับเรา

ประเทศไทยริเริ่มจัดประชุม Thailand Rice Convention (TRC) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 และจัดต่อเนื่องมาทุก 2 ปี ภายใต้การดำเนินงานของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Thailand Rice Convention 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 นี้ จะเป็นการประชุม TRC ครั้งที่ 9

Thailand Rice Convention 2019 จัดขึ้นตามแนวคิด “ข้าว + นวัตกรรม” ต่อยอด ขยายผลจากแนวคิด “RICE PLUS: ข้าวไทยก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม” ใน TRC 2017 โดยมุ่งมั่นที่จะตอกย้ำภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและการส่งออกข้าวของโลก โดยเฉพาะคุณภาพและความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวไทย พร้อมเชื่อมต่อสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ส่งเสริมการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัด ตลอดจนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

Thailand Rice Convention 2019 นอกจากจะเป็นเวทีนานาชาติสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวจากนานาประเทศให้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และวิสัยทัศน์การค้าข้าวในตลาดโลกแล้ว ยังเปิดโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศจากวงการค้าข้าวทุกภูมิภาคทั่วโลกด้วย

ที่พิเศษสุดในการจัดงาน Thailand Rice Convention 2019 นี้คือ การร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อวงการข้าวและชาวนาไทย ผ่านนิทรรศการยิ่งใหญ่ที่จะแสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าวไทยในแต่ละรัชกาล และสายใยความผูกพันระหว่าง สถาบันฯ กับประชาชน ตลอดจนวิวัฒนการอุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และคุณประโยชน์ของข้าวต่อปัจเจกชน สังคมและสิ่งแวดล้อม