ข่าวประชาสัมพันธ์

Thailand Rice Convention 2019
ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก
มุ่งมั่นวิจัยพัฒนานวัตกรรม...ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์มั่นใจข้าวไทยเป็นแหล่งอาหารโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าข้าว ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทั่วโลกในทุกรูปแบบ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2019 (TRC 2019) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “RICE STYLE: ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 นี้ ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 800 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว ผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ซื้อ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เกษตรกร และสื่อมวลชน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า “พิธีเปิดงาน TRC 2019 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก’ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงความทุ่มเทและความอุตสาหะของเกษตรกรชาวนาไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างงาน สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลกได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคข้าวทั่วโลกมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม โดยก้าวเข้าสู่ ‘ยุคแห่งสังคมผู้สูงอายุ’ ที่ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัดมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องปรับและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวได้ ซึ่งจะยิ่งทำให้ไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”

ในส่วนของการประชุมสัมมนาวิชาการ มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของไทยและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาข้าวในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ “แนวโน้มการค้าข้าวโลก” ได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดแนวโน้มการค้าข้าวโลก โดยตลาดข้าวโลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้จีนมีสต็อกข้าวสูงถึง 68% ของสต็อกข้าวโลก ในขณะที่ผลผลิตข้าวของหลายประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ไทย ปรับเป้าการส่งออกข้าวในปี 2562 เป็น 10 ล้านตันจากที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตันในปี 2561 อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังเชื่อมั่นว่าข้าวไทยยังคงมีศักยภาพสูงในตลาดพรีเมี่ยมเนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หัวข้อ “ทิศทางตลาดข้าว... โอกาสของประเทศไทย” ชี้ให้เห็นว่าข้าวไทยมีศักยภาพสูงในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ข้าวสี ข้าวคุณลักษณะพิเศษ และข้าวเพื่อสุขภาพ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใส่ใจกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยมีความท้าทายของตลาดส่งออกข้าวของไทยอยู่ที่กฎระเบียบ ภาษีการนำเข้า และกระบวนการสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ในคุณค่าของข้าวไทยในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หัวข้อ “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก" นำเสนอว่าไทยควรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่ผลิตจากข้าวไทย เพื่อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคทั่วโลก

นอกเหนือจากการประชุมทางวิชาการ ภายในงาน TRC 2019 มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “The Kings and Thai Rice” รวมถึงการจัดนิทรรศการคู่ขนาน “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” พร้อมกิจกรรม “TRC 2019 RICE STYLE” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อวงการข้าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม และนำไปสู่การเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออกของไทยด้วย โดยผู้เข้าชมงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสมิติใหม่ของข้าวไทยอย่างใกล้ชิด และได้ตระหนักว่าทุกวันนี้ ข้าวไม่ได้มีรูปแบบเพียงเพื่อบริโภคโดยตรงเท่านั้น แต่มีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายด้วย ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อุปโภค อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวปิดท้ายว่า การจัดงาน TRC 2019 นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกข้าวคุณภาพดีในเวทีโลกแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพข้าวไทยในการตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandriceconvention.go.th.