กำหนดการ
การประชุม

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ตลอดทั้งวัน

: แขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร

- ลงทะเบียนเข้าโรงแรมที่พัก

- ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

18:00 - 20:00 น.

: งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

สถานที่ : ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

08:30 - 09:00 น.

: แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สถานที่ : ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

09:15 - 9:45 น.

: พิธีเปิดการประชุม Thailand Rice Convention 2019

โดย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

- นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวรายงาน

- นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก”

9:45 - 10:00 น.

: พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 11.00 น.

: การเสวนาเรื่อง “แนวโน้มการค้าข้าวโลก”

โดย 1. Mr. Jeremy Zwinger ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท The Rice Trader จำกัด

2. Mr. Satish Thampy กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอแลม (ประเทศไทย) จำกัด

3. Mr. Saminder Bedi, หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ - ข้าว (ประเทศไทย) Phoenix Group ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย


11.00 - 12.00 น.

: การเสวนาเรื่อง “ทิศทางตลาดข้าว…โอกาสของประเทศไทย”

โดย 1. Mr. Timothy Schultz รองประธานบริษัท Lundberg Family Farms จำกัด สหรัฐอเมริกา

2. Mr. Juan Parias Soto ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท Herba Ricemills จำกัด สเปน

3. Mr. Murray Ratuski ประธาน บริษัท Floating Lead Fine Foods จำกัด แคนาดา

4. นายวัลลภ พิชญ์พงศา สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

5. นายวันนิวัต กิติเรียงลาภ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย


12:00 - 13:30 น.

: พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 - 15:30 น.

: การเสวนาเรื่อง “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก”

โดย 1. รศ. ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รศ. ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

3. นายสมควร ศรีวิทิตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด


15:30 - 16:00 น.

: มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและปิดการประชุม

16:00 - 16:15 น.

: พักรับประทานอาหารว่าง

19:00 - 21:30 น.

: งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมงาน

สถานที่ : ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

09.00 น.

: แขกผู้มีเกียรติเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก

09:30 - 12:00 น.

: การศึกษาดูงานสำหรับแขกต่างประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี และ/หรือเยี่ยมชมงาน THAIFEX - World of Food Asia 2019

12:00 - 13:30 น.

: รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 น.

: กลับโรงแรมที่พักและเดินทางกลับ


หมายเหตุ :

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- งาน THAIFEX 2019 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี